تعداد بازديد : 3809
ديدگاه اهل سنت درباره مهدي منتظر

موضوع ويژه نامه :

خلاصه : در اين ويژه نامه ، ترجمه سخنراني جناب «شيخ عبدالمحسن عباد» از شخصيت هاي علمي حجاز و استاد دانشگاه اسلامي مدينه منوّره را كه تحت عنوان: «عقيدة اهل السنة و الاثر في المهدي المنتظر» در مجله رسمي دانشگاه اسلامي مدينه چاپ شده است، مي آوريم. اين سخنراني در شماره سوم سال اول مجله الجامعة الاسلاميه مورخ ذوالقعده 1388 هجري، فوريه 1969 ميلادي، صفحه 126 تا 164 درج شده است كه ما با تلخيص بسيار اندك به ترجمه آن مي پردازيم تا اهل خرد دريابند كه مسئله ظهور مهدي در منابع و مدارك برادران اهل سنت، و از طرق راويان احاديث آنان، به طور كامل و آشكار آمده است. و بي شك اين بحث تحقيقي مي تواند مورد استفاده همه پژوهشگران منصف قرار گيرد.

 متون ويژه نامه
  درباره اين بحث
  عقيده اهل سنت درباره مهدي منتظر
  اسامي اصحابي كه احاديث مهدي را از پيامبر خدا(صلي الله عليه وآله) روايت كرده اند.
  اسامي اماماني كه احاديث و آثار وارده درباره «مهدي» را در كتاب هاي خود آورده اند.
  بيان اسامي علمايي كه به تأليف پيرامون مسئله المهدي پرداخته اند.
  بيان اسامي كساني كه از تواتر احاديث المهدي سخن گفته و بازگويي سخنان آنان
  بيان پاره اي از آنچه در ارتباط با مهدي در صحيحين آمده است.
  بيان برخي احاديث در مورد مهدي كه در غير صحيحين آمده است.
  بيان اسامي برخي از علمايي كه به احاديث مهدي احتجاج كرده و اعتقاد به آن را ضروري دانسته اند و بازگويي سخنان آنان.
  بيان اسامي كساني كه در انكار حديث «مهدي» سخن گفته يا در مورد آن ترديد روا داشته اند و بررسي مختصر سخنان آنان.
  بررسي ديدگاه مودودي
  بيان پاره اي از آنچه گمان مي رود با احاديث وارده پيرامون مهدي هماهنگي ندارد و پاسخ به آن.
  سخن پاياني
  عقيده شيخ عبدالعزيز بن باز درباره «مهدي»
  مؤخّره
  بازگشت