تعداد بازديد : 8552
معرفي آثار علامه طباطبائي

موضوع ويژه نامه :

خلاصه : مؤسسه بوستان كتاب، آثار حكيم الهي علامه طباطبائي را در 20 عنوان، به كوشش استاد سيد هادي خسروشاهي، منتشر كرده است كه بعداً به صورت «مجموعه آثار» در چند مجلد به تناسب موضوع آنها نيز عرضه خواهد شد. اين آثار عبارتند از: قرآن در اسلام، شيعه در اسلام، شيعه، رسالت تشيع در دنياي امروز، رسائل توحيدي، انسان از آغاز تا انجام، بررسي هاي اسلامي / 2 جلد، روابط اجتماعي در اسلام، آغاز فلسفه، نهايت فلسفه، اصول فلسفه رئاليسم، مجموعه رسائل / 3 جلد، تعاليم اسلام، سنن النبي، مصاحبات، گلچيني از معارف، مستدركات.

 متون ويژه نامه
  كتاب «شيعه»
  كتاب «تعاليم اسلام»
  كتاب «بررسي هاي اسلامي» جلد اول و دوم
  كتاب «آغاز فلسفه» (ترجمه «بداية الحكمة»)
  كتاب « روابط اجتماعي در اسلام به ضميمه چند رساله ديگر »
  كتاب «رسالت تشيع در دنياي امروز»
  كتاب « اصول فلسفه رئاليسم »
  كتاب « قرآن در اسلام »
  كتاب « مجموعه رسائل » جلد اول و دوم
  بازگشت