اسماء ائمه و تحريف كتاب

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : در اخبار «فريقين» وارد شده است كه ائمه دوازده نفر خواهند بود كه علي بن ابيطالب نخستين آنها و مهدي آخرين آنهاست. اين موضوع را شما در كتب عامه و خاصه از قبيل: ينابيع المودة، الفتوحات المكية، اليواقيت و الجواهر، كفاية الاثر، ...

اسماء ائمه و تحریف كتاب

... گفتیم در اخبار «فریقین» وارد شده است كه ائمه دوازده نفر خواهند بود كه على بن ابیطالب نخستین آنها و مهدى آخرین آنهاست. این موضوع را شما در كتب عامه و خاصه از قبیل: ینابیع المودة، الفتوحات المكیة، الیواقیت و الجواهر، كفایة الاثر، بحار الانوار ج 13، غایة المرام، دلایل الأمامه و كافى... مى توانید مطالعه بفرمایید.

مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر در كتاب خود به نام: المهدى عبارت «فتوحات» را در این موضوع از «اسعاف الراغبین» نقل كرده و سپس مى نویسد: «این عبارت را بسیارى از علماى ما و علماى اهل سنت از كتاب الیواقیت و فتوحات مكیه نقل كرده اند و لكن در چاپ اخیر آن كتاب، بدان برخورد نكرده اند.»1

و مؤلف محترم منتخب الاثر مى نویسند: «شیخ محمد صبان» در أسعاف الراغبین همین عبارات را نقل مى كند ولى در نسخه فتوحات كه «دارالكتب العربیه» مصر آن را چاپ كرده، این عبارات تغییر داده شده است؟2

از اینجا معلوم مى شود كه دست تعصب حتى حاضر شده است كه كتب بزرگان را تحریف كرده و سپس منتشر سازد، ولى معلوم نیست كه با كتاب هاى مهم دیگرى كه قبلا این موضوع و موضوعات مشابه آن را از مدارك اصلى نقل نموده اند، چه مى توانند بكنند؟!

در كتاب الیواقیت و الجواهر فى بیان عقاید الاكابر از «سید عبدالوهاب شعرانى» كه شرح مشكلات فتوحات مكیه عارف مشهور محى الدین عربى است، این موضوع را از متن كتاب محى الدین نقل مى كند و در مقدمه كتاب هم مى نویسد: «من این كتاب را از كتاب فتوحات المكیه كه به خط خود محى الدین بوده، تلخیص كرده ام» و اینك ما آن قسمتى را كه مورد بحث است از طبع دوم آن كتاب كه در سال 1307 هــ در مطبعه «الازهریه» مصر چاپ شده است، ترجمه و نقل مى كنیم:

«مبحث 65 در بیان اینكه جمیع اشراط قیامت كه شارع به ما خبر داده، حق است و قبل از قیام ساعت حتماً عملى خواهد شد، مانند خروج مهدى و نزول عیسى. مهدى كه از اولاد امام حسن عسكرى است و در نیمه شعبان سال 255 هجرى به دنیا آمده و زنده خواهد ماند تا با عیسى بن مریم اجتماع كند پس عمر آن حضرت اكنون كه سال 958 هجرى مى باشد 703 سال است... (و عبارت شیخ محى الدین در باب 366 از فتوحات این است:) خروج مهدى حتمى است، ولى بعد از اینكه عالم با جور و ظلم و ستم پرشود قیام مى كند و زمین را پر از عدل و داد مى نماید و اگر از دنیا فقط یك روز مانده باشد، خداوند آن روز را طولانى سازد تا این خلیفه قیام كند. مهدى از عترت رسول الله(صلى الله علیه وآله) و از اولاد فاطمه رضى الله عنها است، جد او حسین بن على بن ابیطالب و پدرش امام حسن عسكرى و او فرزند امام على النقى و او فرزند امام محمد تقى و او فرزند امام على الرضا و او فرزند امام موسى الكاظم و او فرزند امام جعفر صادق و او فرزند امام محمد باقر و او فرزند امام زین العابدین و او فرزند امام حسین فرزند على بن ابیطالب رضى الله عنه است...»3

                                                                         * * *
در ینابیع المودة «شیخ سلیمان بلخى قندوزى» ص 451 از كتاب فصل الخطاب و ص 470 از سید عبدالوهاب شعرانى در الیواقیت و ص 471 از كتاب مطالب السئول «كمال الدین طلحه» و از كتاب بیان گنجى و از كتاب فصول المهمه و ص 491 از اربعین حافظ ابى نعیم از ابن خشاب و... مطالبى نقل كرده كه همگى به این مسئله تصریح نموده اند.

همچنین بسیارى از علماء و بزرگان برادران سنى ما در كتاب هاى خود حضرت مهدى را فرزند امام حسن عسكرى مى دانند از قبیل: ابن خلكان در وفیات الاعیان (ج 1، ص 451) و محمد امین سویدى در سبائك الذهب (ص 78) و شبراوى در الاتحاف (ص 179) و احمد بن یوسف قرمانى در اخبار الدول (ص 117) و ابى الفداء در تاریخ المختصر (ج 2، ص 45) و ابوالفلاح حنبلى در شذرات الذهب (ج2، ص150 ـ 141) و شبلنجى در نورالابصار (ص146) و ابن خلدون در تاریخ خود (ج4، ص115) و یافعى در تاریخ مرآت الجنان (ج2، ص107) و ابن الوردى در تاریخ خود (ج1، ص232) و میرخوند در تاریخ روضة الصفا، (ط جدید، ج3، ص59)...4

فرید وجدى در دائرة المعارف (ج 6، ص 438) ماده «العسكرى» و عبدالرحمن جامى در شواهد النبوه و پطرس بستانى هم در دائرة المعارف خود (ط بیروت) ذیل احوالات امام حسن عسكرى، همین موضوع را نوشته است.

در كتاب هاى فارسى نیز كه در این چند سال اخیر درباره این موضوع چاپ شده اند، اقوال عده اى از علماى اهل سنت را از كتب خود آنها نقل كرده اند ; طالبین تفصیل رجوع كنند به كتاب هاى: شیعه چه مى گوید؟5

تألیف حجت الاسلام حاج سراج انصارى تبریزى(ص 270 ـ 267) و شیعه در اسلام تألیف سید موسى سبط الشیخ (ج 1، ص 88 ـ 86) و مهدى منتظر یا مصلح جهان ترجمه كتاب المهدى آیت الله صدر (ص99 ـ 96)...
 
----------------------------------------------------------------------------------
1. المهدى (عربى) ص 66، ط تهران و ترجمه فارسى، ط اصفهان، ص 97 ; البته تحریف كتاب یك مؤلف عالیقدر، از سوى كسانى كه اقدام به نشر مجدد آن كرده اند، یك اقدام خائنانه براى تحریف حقایق است و باید علماى بزرگوار با آن برخورد جدى به عمل آورند....
2. منتخب الاثر، زیرنویس ص 329 در ضمن شرح حال «محى الدین عربى» مؤلف كتاب فتوحات مكیه.
3. الیواقیت و الجواهر، ط 2 مصر، مطبعه ازهریه (سال 1307 هــ)، ج 2، ص 145 به بعد. در این كتاب درباره امام زمان و كیفیت قیام آن حضرت مفصلا بحث مى كند. این كتاب تألیف عبدالوهاب شعرانى از اكابر علماى اهل سنت است ـ نگارنده به هنگام نوشتن این مقاله، این كتاب را از كتابخانه استاد علامه آقاى طباطبائى در قم امانت گرفتم و پس از ترجمه مطلب، آن را به معظم له مرجوع نمودم.
4. «میرخوند» از مؤلفین بزرگ اهل سنت است و تاریخ «روضة الصفا»ى او از معتبرترین تواریخ است. این كتاب اخیراً در 10 جلد در تهران چاپ شده است. در جلد 1 ط جدید ص 452 در ضمن احوالات عیسى(علیه السلام) مى نویسد: «عیسى در زمان ظهور مهدى با او نماز مى گزارد و...»
5. كتاب: شیعه چه مى گوید؟ كه با هدف پاسخگویى به اباطیل احمد كسروى تبریزى توسط مرحوم حاج سراج انصارى تألیف شده و نخست در مجله آئین اسلام چاپ تهران منتشر گردیده و سپس به شكل كتابى مستقل چاپ شده است، براى بار سوم در سال 1385 هجرى با اضافاتى از نگارنده این سطور در تبریز، تجدید چاپ شده و بعد، بارها به طریق افست، تكثیر شده است، علاقمندان مراجعه نمایند.