تصريح به نام مهدي و عدد ائمه

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : درباره اينكه ائمه مسلمانان دوازده نفر بوده و تعداد آنها مانند نقباء بني اسرائيل دوازده نفر است، صدها حديث از عامه و خاصه نقل شده است. مثلا درباره اينكه ائمه 12 نفرند، 271 حديث و اينكه تعداد آنها مانند نقباء بني اسرائيل است، ...

تصریح به نام مهدى و عدد ائمه

درباره اینكه ائمه مسلمانان دوازده نفر بوده و تعداد آنها مانند نقباء بنى اسرائیل1 دوازده نفر است، صدها حدیث از عامه و خاصه نقل شده است. مثلا درباره اینكه ائمه 12 نفرند، 271 حدیث و اینكه تعداد آنها مانند نقباء بنى اسرائیل است، 40 حدیث و اینكه اول آنها على است، 133 حدیث و اینكه اول آنها على و آخر آنها مهدى است، 91 حدیث و اینكه ائمه 12 نفر بوده و آخر آنها مهدى است، 94 حدیث و اینكه ائمه 12 نفر بوده و 9 نفر آنها از اولاد امام حسین(علیه السلام) است، 139 حدیث و اینكه ائمه 12 نفر بوده و 9 نفر آنها از اولاد حسین(علیه السلام) بوده و نفر نهمى مهدى قائم آل محمد است، 107 حدیث نقل شده است.2
 
البته روایات در این زمینه نیز همانند اصل موضوع، خیلى بیشتر از این ارقام است و مؤلف محترم «بشارات عهدین» فهرست و ارقام احادیث این قسمت را بیشتر از اینها نقل كرده است.3
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
1.ولقد أخذالله میثاق بنى اسرائیل و بعثنا منهم اثنى عشر نقیبا ـ قرآن مجید، سوره مائده آیه 12.
2. رجوع شود به منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر، ص 17 ـ 10.
3. بشارات عهدین، تألیف دكتر محمد صادقى، چاپ تهران، ص 284 و 285.