خاتمه و تذكر

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : ستعمارگران براي اجراي نقشه ها و توطئه هاي ضد انساني خود از هيچ جنايتي خودداري نمي كنند و براي ايجاد تفرقه و انشعاب بين مسلمين همواره كوشيده اند كه از اين مسئله هم سوء استفاده كنند، از طرفي «مهدي موعود!» فرستاده اند و از ...

خاتمه و تذكر

استعمارگران براى اجراى نقشه ها و توطئه هاى ضد انسانى خود از هیچ جنایتى خوددارى نمى كنند و براى ایجاد تفرقه و انشعاب بین مسلمین همواره كوشیده اند كه از این مسئله هم سوء استفاده كنند، از طرفى «مهدى موعود!» فرستاده اند و از طرف دیگر «احمد امین مصرى» و «احمد كسروى تبریزى» را مأمور ساخته اند كه اصول عقاید شیعه را موهوم و بى اساس قلمداد كنند (و بعد خود برانگیخته شوند!) استعمار براى ملل مسلمان ما در پاكستان «غلام احمد قادیانى» ـ قادیانیگرى ـ و در ایران «محمد على شیرازى» و «حسینعلى مازندرانى» ـ بابیگرى بهائیگرى ـ و در بلاد دیگر، كسان دیگرى را تراشیده اند تا در راستاى اهداف آنان كار كنند والبته درست است كه اینها و تمامى مدعیان دروغین مهدویت رسوا و مفتضح شده اند، اما باید ما بیدار باشیم و گول نیرنگها را نخوریم و نگذاریم كه جوانان ما به دام بیفتند و توجه داشته باشیم كه قرار نیست هر روز یك مهدى! براى اصلاح ظهور كند و از نظر اسلام، مهدى موعود(علیه السلام) كه از دودمان رسالت است هنوز ظهور نكرده است و تمام مدعیان از صدر اسلام تا به امروز، دروغ گویى بیش نبوده اند. زیرا :
 
1 ـ مهدى موعود یكى است و تاكنون ده ها نفر مدعى مهدویت پیدا شده اند;
 
2ـ اگر یكى را بپذیریم و دیگرى را قبول نكنیم«ترجیح بلا مرجح» لازم خواهد بود و اگر همه را قبول كنیم نقض غرض خواهد شد;
 
3ـ براى هر كشور و شهرى یك مهدى ظهور نخواهد كرد!;
 
4ـ مهدى اسلام وقتى ظهور كند، پیروز خواهد شد و این مدعیان همگى شكست خورده اند;
 
5 ـ مهدى اسلام(علیه السلام) موجب صلح بین المللى و عدالت جهانى خواهد شد، ولى همه اینها باعث آشفتگى اوضاع مردم شده اند;
 
6ـ مهدى اسلام براى ترویج دین اسلام قیام خواهد كرد و ادعاى نبوت نخواهد نمود، اما اغلب مدعیان، اول «باب» بوده اند و بعد «مهدى» شده اند و سپس «نبى جدید!» و همین تناقضات، موجب بى بهاء بودن همه شان گردیده است و...

به هر صورت ما از خداوند بزرگ و توانا خواهانیم كه علوم را در اجتماع ما توسعه دهد و در سایه تفكر منطقى، ما را به حقایق عالیترین و ارجدارترین مكتب ارشادى موجود جهان آشنا سازد و بخصوص مولود همایون ارزنده ترین انسان هستى را براى اثبات عقیده پاك خود بر جهان بحران زده و پر اضطراب و متشنج ما، مبارك گرداند و ما را تأیید فرماید كه شایستگى برخوردارى از افكار آن یكتاى وجود را داشته باشیم.

«سلام و احترام بر مصلح بزرگ جهانى.»
«سلام و احترام بر مظهر كمال انسانیت، جلوه عقل و نور الهى، ذخیره دودمان رسالت اسلامى.»
«درود بر بنیادگذار انسان دوست مكتب فطرى و اجتماعى اسلام.»

قم: حوزه علمیه - نیمه شعبان 1378 هـ
سیدهادى خسروشاهى1
 
--------------------------------------------------------------------------------

1. ماهنامه «مجموعه حكمت» چاپ قم سال سوم، اسفند 1337 و شماره 2 فروردین 1338.