گفتار مستشرق آلماني

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : چون معتقدات مذهبي در ملل شرق زمين تا دو قرن ديگر كاملا اثرات خود را خواهد بخشيد و مي توان گفت كه در اين مدت و با اينهمه جمعيت و اسباب طبيعي شيعه پيشرفت محيرالعقولي نموده و از حيث عده و نيرو و قدرت، مقام اول را حائز خواهد شد.

گفتار مستشرق آلمانى

اشاره كردیم كه اعتقاد به امام زمان تأثیر زیادى در تقویت روحیه ما دارد، اینك گفتار فیلسوف و مستشرق معروف آلمانى «ماربین» را در این باره بخوانید: ماربین در آخر كتاب خود درباره فوتوریسم شیعه مى گوید: «از جمله مسائل اجتماعى بسیار مهم كه همیشه موجب امیدوارى و رستگارى شیعه تواند گردید، همانا اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار به ظهور اوست.

چون معتقدات مذهبى در ملل شرق زمین تا دو قرن دیگر كاملا اثرات خود را خواهد بخشید و مى توان گفت كه در این مدت و با اینهمه جمعیت و اسباب طبیعى شیعه پیشرفت محیرالعقولى نموده و از حیث عده و نیرو و قدرت، مقام اول را حائز خواهد شد.
 
و حتى اگر آثار معتقدات مذهبى از بین برود، شیعه داراى آن سرمایه اى خواهد بود كه ماوراى قواى طبیعه و عارضیه، مذهب شوكت و اقتدار و قوت و حكومت خود را در عالم نگه دارند.»1
 
--------------------------------------------------------------------------------

1. ترجمه كتاب ماربین، مستشرق معروف آلمانى، در سال 1328 هجرى قمرى در تبریز، تحت عنوان: رولیسیون بزرگ یا سیاست الحسینیه چاپ شده است. مطلب فوق در فصل 7 كتاب، صفحه 49 و 50، تحت عنوان: «فلسفه مذهب شیعه» آمده است. این قسمت زیر عنوان «سیاست اسلامى» در شماره 28 سال 17 روزنامه حبل المتین چاپ كلكته هم آمده است.