احاديث مربوط به مصلح جهاني

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : اخبار و احاديثي كه در كتب سني و شيعه در موضوع ظهور مصلح جهاني ما، با تمام خصوصيات آن وارد شده به اندازه اي است كه بايستي گفت بي شمار است. در متجاوز از 150 كتاب معتبر عامه وخاصه، اخبار مربوطه مندرج است ...

احاديث مربوط به مصلح جهاني

اخبار و احادیثى كه در كتب سنى و شیعه در موضوع ظهور مصلح جهانى ما، با تمام خصوصیات آن وارد شده به اندازه اى است كه بایستى گفت بى شمار است. در متجاوز از 150 كتاب معتبر عامه وخاصه، اخبار مربوطه مندرج است كه از كتب اهل سنت:

صحیح بخارى (ج 2، ص 158)، ابوداود (ج 4، ص 89)، ترمذى (ج 2، ص 270)، تاریخ ابن اثیر (ج 7، ص90)، مروج الذهب مسعودى (ج 3، ص 199) و مقدمه ابن خلدون (ص 311)...

و از كتب شیعه: نهج البلاغه، خصال صدوق، من لایحضره الفقیه، بحار الانوار، قرب الاسناد، كافى، ارشاد القلوب، تفسیر على بن ابراهیم و... را مى توان به عنوان نمونه ذكر كرد.

على(علیه السلام) در مواردى از نهج البلاغه به این موضوع اشاره فرموده و از جمله در جلد اول مى فرماید: «... فَلَیفرجنّ الله الفتنة برَجل منّا أهل البَیت»: «سرانجام فتنه و فساد عالم را خداوند توسط مردى از ما اهل بیت، از میان مى برد.»

اخبار مربوطه را مى توانید در كتب فریقین به تفصیل، مطالعه نمایید، در این مقال به علت مراعات اختصار از نقل آنها خوددارى مى شود.