نظر كلي و اجمالي به تاريخ فوتوريسم

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : فوتوريسم يكي از مسائلي است كه در بحث هاي تئولوژيك تمام مذاهب آسماني (رشته تئولوژي بيبليكال) درباره آن بحث و گفتگو شده است. البته بشاراتي كه در اين باره در كتب آسماني مقدسه و كتب مدعيان نبوت وارد شده، بي شمار است كه از كتب ...

نظر كلى و اجمالى به تاریخ فوتوریسم

فوتوریسم یكى از مسائلى است كه در بحث هاى تئولوژیك تمام مذاهب آسمانى (رشته تئولوژى بیبلیكال) درباره آن بحث و گفتگو شده است.

«دارمستتر» در طى كنفرانس هایى كه به مناسبت ظهور «مهدى متمهدى» در سودان در فوریه سال 1885 میلادى (مطابق جمادى الاولى 1302 هجرى) در حضور عده كثیرى برگزار گردید و سپس گفتارهاى او به شكل كتابى مستقل چاپ شد، مى گوید:
«مى دانید كه محمد (صلى الله علیه و آله) چگونه شریعت خود را بنیان نهاد؟ وقتى كه او ظهور كرد، در عربستان علاوه بر شرك ملى باستانى! سه دیانت بیگانه موجود بود: آئین یهود، دیانت عیسوى، كیش زردشت... نكته مشتركى كه در این سه دیانت یافت مى شد عبارت از اعتقاد به یك وجود فوق الطبیعه بود كه بایستى در آخرالزمان ظهور كند و نظم و عدالت رفته را به جهان باز آرد و مقدمه خلود و سعادت دائم انسان را فراهم سازد.

شما همگى در كتاب زندگى یسوع بحثى را كه مربوط به این موضوع است خوانده اید: مطابق تعالیم این سه دیانت پیش از ظهور منجى باید نیروى بد بر جهان حكمفرما شود».1

البته بشاراتى كه در این باره در كتب آسمانى مقدسه و كتب مدعیان نبوت وارد شده، بى شمار است كه از كتب غیر اسلامى: زبور، زند، حكى، صفیناه، اشعیاء، شاكمونى (هند) انجیل متى، دید و پاتكیل (هند) جاماسب، انجیل یوحنا، دانیال را به عنوان نمونه، مى توان نام برد و ما در اینجا فقط چند آیه از آنها را براى نمونه نقل مى كنیم:2

در مزمور (37) زبور داود(علیه السلام) مى گوید: «(9) شریران منقطع مى شوند، اما متوكلان به خداوند وارث زمین خواهند شد... (11) متواضعان وارث زمین شده از كثرت سلامتى متلذذ خواهند شد (14) شریران شمشیر را كشیدند، تا آنكه مظلوم و مسكین را بیندازند، كمان هاى ایشان شكسته خواهد شد (22) متبركان خداوند وارث زمین خواهند شد اما ملعونان وى منقطع خواهند شد (38) عاصیان عاقبت مستأصل و عاقبت شریران منقطع خواهند شد».

در كتاب زند كتاب مذهبى زردشتیان در این باره آمده است: «لشگر اهریمنان با ایزدان دائم در روى خاكدان محاربه و كشمكش دارند و غالباً پیروزى با اهریمنان باشد... آنگاه فیروزى بزرگ از طرف ایزدان مى شود و اهریمنان را منقرض مى سازند... و بعد از پیروزى ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم كیهان، به سعادت اصلى خود رسیده بنى آدم بر تخت نیكبختى خواهند نشست.»
 
 در كتاب جاماسب نامه شاگرد زردشت مى گوید: «مردى بیرون آید از زمین تازیان از فرزندان هاشم، مردى بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق، و به دین جد خویش بود. و زمین را پر داد كند.»3

در كتاب صفیناى نبى، فصل 3 در آیه 6 و 7 مى گوید: «به منظور گرد آوردن طوایف بشر بر یك دین حق، سلاطین دول مختلفه را نابود كنم. آنوقت برگردانیم به قومها لب پاكیزه براى خواندن همه به نام خداى و عبادت كردن ایشان به یك روش.»

«شاكمونى» پیغمبر هندوها در كتاب مذهبى خود مى گوید: «پادشاهى دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان «كشن» بزرگوار تمام شود و او كسى باشد كه بر كوه هاى مشرق و مغرب دنیا حكم براند و بر ابرها سوار شود، و دین خدا یك دین شود و دین خدا زنده گردد.»

در انجیل متى فصل 24 آیه 27 و 30 آمده است: «... چون برق كه از مشرق بیرون مى آید و تا مغرب ظاهر مى گردد، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود...

خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهاى آسمان، كه مى آید با قدرت و جلال عظیم...»

باز در انجیل متى فصل 25 آیه 21 گوید: «و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد با جمع ملائكه مقدسه بر كرسى بزرگى قرار خواهد گرفت.»

در یكى از اناجیل مورد قبول مسیحیان پروتستان ضمن وصایاى مسیح(علیه السلام) به شمعون پطرس این طور مى گوید: «اى شمعون خداى به من فرمود: ترا وصیت مى كنم به سید انبیاء كه بزرگ فرزندان آدم و پیمبر امى عربى است. و بیاید ساعتى كه فرج قوى گردد و نبوت بسیار شود و مانند سیل جهان را پر كند.»4

بشارت فوق به ما نشان مى دهد كه در زمان رستاخیز جهانى پیشواى ما، هدف انبیاء یك مرتبه در سراسر روى زمین به مرحله اجرا در مى آید، و انقلاب روحانى به اندازه اى قوى و نیرومند مى شود كه جهان را «همانند سیل» پر مى كند.

این بود اجمالى از شهادات و بشارات انبیاء الهى یامدعیان نبوت كه براى نمونه نقل شد، و البته همه ادیان، مصلح جهانى را به نام «مهدى» ننامیده اند و هر مذهب و كیشى او را به نام مورد پذیرش همان كیش معرفى كرده است5 ولى از قرائن و آیات قبلى و بعدى همان كتب، به خوبى مى توان فهمید كه مقصود همه آنها همان «مهدى» از دودمان رسالت اسلامى است.
 
-----------------------------------------------------------------------
1. مهدى در 13 قرن، تألیف «دارمستتر» ص 5 و 6 (مبادى مهدویت)، ترجمه محسن جهانسوز، چاپ تهران.
2. بیشتر این بشارات در كتاب بشارات عهدین ص 232 (بشارت سى دوم) تا ص 286 (بشارت پنجاهم) به تفصیل نقل شده است، رجوع شود.
3. صادق هدایت این بشارت ها را از روى متن اصلى آن به زبان پهلوى كه در سال 1919 م توسط آقاى بهرام گورانكلسر در بمبئى چاپ شده است ترجمه نموده كه تحت عنوان: زند و هومن یسن به سال 1323 در تهران چاپ شده است. ترجمه بشارت هاى «جاماسب» نیز ضمیمه همان كتاب، به ترجمه صادق هدایت آمده است. این بشارتها در سال 1342، با اضافاتى از آقاى حسن قائمیان ـ دوست و همكار هدایت ـ در كتابى به نام علائم ظهور نقل شده است. البته هر دو كتاب خواندنى است.
4. رجوع شود به ج 2 كتاب انیس الاعلام ص 199، تألیف «فخر الاسلام» كه نخست از علماى محقق مسیحى بود و بعداً مسلمان شد و این كتاب را در رد مسیحیت تحریف شده تألیف نمود.
5. رجوع شود به كتاب مهدى در 13 قرن، تألیف مستشرق فرانسوى دارمستتر.