بيان اسامي كساني كه از تواتر احاديث المهدي سخن گفته و بازگويي سخنان آنان

تهيه كنندگان ويژه نامه :

بيان اسامى كسانى كه از تواتر احاديث المهدى سخن گفته و بازگويى سخنان آنان

1ـ از جمله كسانى كه نقل متواتر احاديث مربوط به مهدى را نقل كرده اند: الحافظ ابوالحسن محمد بن الحسن ابدى سجزى مؤلف كتاب مناقب الشافعى متوفاى 363 هجرى است. وى در مورد محمد بن خالد جندى راوى حديث «لا مهدى الاعيسى بن مريم» مى نويسد: «اين محمد بن خالد نزد اهل علم و نقل شناخته شده نيست، در بيان مسئله مهدى اخبار متواتر و فراوان از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) آمده است و اينكه او از خاندان پيامبر است و هفتاد سال زمامدارى مى كند و زمين را پر از عدل و داد مى كند و عيسى(عليه السلام) مى آيد و براى قتل دجال به يارى اش مى شتابد، و او امام اين امت است و عيسى پشت سر او نماز مى گزارد.»

«ابن القيّم» در كتابش المنار اين را نقل كرده و بر آن چيزى نيفزوده است. الحافظ بن حجر در تهذيب التهذيب نيز در ترجمه محمد بن خالد جندى از او نقل كرده و چيزى بر آن نيفزوده است. همچنين در فتح البارى در باب نزول عيسى بن مريم متن اين حديث را نقل نموده است. سيوطى در آخرين بخش العرف الوردى فى اخبار المهدى نيز اين را از او نقل كرده و چيزى بر آن نيفزوده است. مرعى بن يوسف در كتابش فوائد الفكر فى ظهور المهدى المنتظر و صديق حسن در كتابش الاذاعة لماكان و مايكون بين يدى الساعة اين حديث را نقل كرده است.

2ـ از جمله آنان محمد برزنجى متوفاى سال 1103 كه در كتابش الاشاعة لاشراط الساعة مى گويد: «باب سوم در نشانه هاى بزرگ روز بازپسين كه بسيار است، از جمله آن ظهور مهدى و او نخستين نشانه است.

بدان كه احاديث وارده پيرامون او، با روايت هاى گوناگون تقريباً قابل شمارش نيست: تا اينكه مى نويسد: «در روايات فراوان، صحيح و مشهور اين طور آمده است كه او از فرزندان فاطمه است. ـ تا اينكه مى گويد ـ يادآورى: اينك روشن شد كه احاديث وجود مهدى و ظهورش در آخرالزمان و اينكه او از خاندان پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) و از فرزندان فاطمه است به سر حد تواتر معنوى رسيده، بنابراين انكار آن معنايى ندارد.» وى پس از اشاره به پاره اى مسائل كه در آخرالزمان روى مى دهد در پايان كتاب مذكور خود مى گويد: «غايت آنچه در اخبار صحيح، فراوان و مشهور كه به تواتر معنوى رسيده و ثابت گشته است، وجود نشانه هاى بزرگ كه نخستين آن ظهور مهدى است و اينكه در آخرالزمان مردى از فرزندان فاطمه مى آيد كه زمين را از آنكه از بيداد آكنده شده بود، پر از عدل و داد مى كند.»

3ـ از ديگر كسانى كه از تواتر احاديث مهدى سخن گفته اند، شيخ محمد سفارينى متوفاى 1188 هــ است كه در كتابش لوامع الانوار البهيه مى گويد: «پيرامون ظهور او ـ يعنى مهدى ـ روايتها فراوان نقل شده، تا به حد تواتر معنوى رسيده تا آنجا كه اين امر يكى از معتقدات علماى اهل سنت شده است.» وى سپس بعضى از احاديث مربوط به ظهور مهدى و اسامى برخى از اصحاب پيامبر را كه آن را روايت كرده اند، ذكر كرده و مى گويد: «حديث مهدى از اصحابى كه ذكر آنان رفت و ديگر اصحابى كه نام آنان ذكر نشد و از پيروانشان به روايت هاى متعدد نقل شده است، به طورى كه از مجموع آن علم قطعى مستفاد مى شود، بنابراين ايمان به ظهور مهدى آنچنان كه نزد اهل علم تقرير و در اعتقادات اهل سنت و جماعت تدوين يافته، واجب و ضرورى است.»

4ـ از جمله آنان «قاضى محمد بن على الشوكانى» متوفاى سال 1250 هـ. است. او مؤلف تفسير معروف و نيل الاوطار مى باشد. وى در كتابش التوضيح فى تواتر ماجاء فى المهدى المنتظر والدجال و المسيح مى گويد: «احاديث وارده درباره مهدى، كه توانستم بدان ها دست يابم، از جمله پنجاه حديث است كه در آن صحيح، حسن و «ضعيف منجبر» وجود دارد، اين احاديث بى شك و ترديد متواتر است بلكه كلمه متواتر بودن درباره مسائلى كه كمتر از اين حديث دارد طبق موازين حديث شناسى، صادق است. آثار صحابه پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه بر مسئله مهدى تصريح دارد بسيار زياد است، و «حكم رفع» دارد، و جاى هيچ گونه بحث و مجال هيچ نوع اجتهادى را باقى نمى گذارد...».

در مسئله نزول مسيح(عليه السلام) مى گويد: «احاديث وارده پيرامون مهدى منتظر متواتر است، و احاديث وارده درباره دجال متواتر است، همان طور كه احاديث منقول در مورد نزول عيسى(عليه السلام) متواتر است.»

5ـ ديگر، شيخ صديق حسن قنوجى متوفاى سال 1307 هــ است. وى در كتابش الاذاعة لما كان و مايكون بين يدى الساعه مى گويد: «احاديث وارده پيرامون مهدى، با روايتهايى گوناگون، بسيار زياد است و تا حد تواتر معنوى مى رسد و در سنن و مكتوبات اسلامى چون معاجم و مسندها موجود است. ـ سپس مى گويد: ـ بى ترديد مهدى در آخرالزمان بدون تعيين ماه يا سال ظهور مى كند و در اين زمينه اخبار متواتر در دست است و جمهور امت، پشت اندر پشت بر اين امر اتفاق نظر دارند مگر كسانى كه نظرشان قابل توجه و مورد اعتنا نيست. ـ وى سپس مى گويد ـ بنابراين ترديد و شك در مسئله آن فاطمى تبار موعود كه ادلّه ظهورش را اثبات مى كند، بى معناست، بلكه انكار آن گستاخى بزرگى خواهد بود در برابر متون فراوان و مشهورى كه به حد تواتر رسيده است.»

6ـ از جمله كسانى كه از متأخران درباره تواتر احاديث مهدى سخن گفته اند، شيخ محمد بن جعفر كتانى متوفاى سال 1345 هــ است. وى در كتابش نظم المتناثر فى الحديث المتواتر مى گويد: «آورده اند كه نزول سرورمان عيسى(عليه السلام) در كتاب و سنت و اجماع به اثبات رسيده است ـ سپس مى گويد: ـ خلاصه اينكه احاديث وارده پيرامون مهدى موعود متواتر است همچنين احاديث وارده پيرامون دجال و نزول سرورمان عيسى بن مريم(عليها السلام).»