آيت الله سيد محمدكاظم شريعتمداري

تهيه كنندگان ويژه نامه :

«آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری»

بسمه تعالی
صح ما رقم و الأمر کما رقم.
سید کاظم شریعتمداری/ مهر