يكبار ديگر «قانا»!

تهيه كنندگان ويژه نامه :

یكبار دیگر «قانا»!

شعر: نزار قبانى

ترجمه: استاد سیدهادی خسروشاهى

اشاره: ترجمه شعر نزار قبّانى، درباره قانا، پس از بازدید نگارنده از قتلگاه «قانا» به تاریخ 15/8/75، و مراجعت به بیروت، شب هنگام و به یاد شهداء آن، در «دفتر فرهنگى» ایران در بیروت ترجمه شده و امروز به مناسبت تكرار فاجعه در «قانا» و قتل عام زنان و كودكان آواره و پناهنده با بمب هاى آمریكایى و سكوت مجامع جهانى! و هواداران حقوق بشر و دموكراسى... و افسانه بانان دیگر، همان ترجمه شعر نزار قبّانى تجدید چاپ مى شود! و البته این بار، مجاهدین مقاومت اسلامى و حزب الله پاسخ جنایات فاشیست هاى صهیونیست ـ مسیحى آمریكایى را مى دهند... و دریغ از «اشباه الرجال» ـ و لا رجال ـ اقدام حزب الله را ماجراجوئى مى نامند... و آمریكا كه این جنایات هیتلرى را «دفع از خود» مى نامد.
 
 
1

چهره «قانا»(1 )
پریده رنگ، همچون چهره مسیح
و هواى دریا در ماه «نسیان»(2 )
مى بارد اشك و خون

2

از روى نعش ما مى گذشتند،
تا قلب «قانا»، تاختند
برافراشتند پرچم نازیسم،
در جنوب،
بار دیگر، آغاز شد دوران
«هولوكاست»(3 )
هیتلر، در كوره هاى گاز، ـ گویا ـ
بسوزاند آنان را،
و اینك، اینها آمده اند،
تا بسوزانند ما را...
وز اروپاى خاورى
هیتلر براند آنان را،
و اینك آنان، رانده اند ما را،
از سرزمین خویش...
نیافت فرصتى، هیتلر
تا نابود كند آنان را جملگى
ـ و شود زمین، ز شرشان آزاد ـ
پس از او، اینك،
آمده اند اینان،
تا كنند نابود، ما را جملگى!

3

به «قانا» آمدند،
گله گله، چون گرگان گرسنه
تا برافروزند آتش،
در خانه مسیح
بگذارند پاى آلوده،
بر پیراهن حسین
و... خاك پاك جنوب

4

ریختند، هزاران بمب،
بر: گندم و زیتون و توتون،
بر: نغمه هاى بلبلان
بر: «قدموس»(4 ) اسب سوار
بر: دریا،
و بر: فوج فوج، پرندگان
بر: بام شفاخانه ها، حتى،
بر: سر زنان شیرده ـ نیز ـ
و: دانش آموزان مدرسه ها
و: دختران افسونگر جنوب
آنگاه، بستند به رگبار گلوله ها،
گل زارهاى «عسلى چشمان» را

5

و ما دیدیم،
اشك بر پلكان على،
و شنیدیم صدایش،
به هنگام نماز،
طنین افكنده
در زیر باران خونین آسمان

6

هر كه «قانا» را بنگارد تاریخ،
در ورق هاى دفتر خویش
بنامد آن را،
دومین كربلا

7

«قانا» زد بكنارى، پرده ها:
و ما دیدیم
«آمریكا» را
بر تن نموده،
رداى كهنه یك خاخام یهودى
كه مى كند قتل عام را: رهبرى
بى دلیل، مى زند تیر
بر كودكان ما،
بر همسران ما،
بر درختان ما،
و بر اندیشه هاى ما ـ نیز ـ
گوئى كه «قانون»!
در «جنگل دلار»(5 )
گشته مكتوب ـ به زبان ـ «عبرى»،
براى سركوب عرب!

صفحات -> 1 - 2