چه كساني به اسرائيل چراغ سبز نشان دادند؟(2)

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : قباني مي گويد كه ملت فلسطين از ازدواجهاي محرمانه! و فرزندان نامشروع آن و ديگر ماجراها ، بيزار است و اين امور را محصولي از آمريكا مي داند و به آمريكا مي گويد: هرگز! اي آمريكا ...!

چه كساني به اسرائيل چراغ سبز نشان دادند؟
 
دوران "هروله" اعراب!

1

آخرين ديوار هاي شرم

فرو ريخت

و ما شاد شديم

و رقصيديم!

و به امضاي صلح ترسويان ،

گفتيم مباركباد!

ديگر از چيزي ،

نه ترس داريم نه شرم

كه رگ هاي غيرت و غرور خشكيده در وجود

2

براي بار پنچاهم

شد تجاوز بر شرف

 وما ،

نه لرزيديم و نه، فرياد زديم!

و تماشاي خونهاي ريخته ،

مارا نترساند

و ما به دوران "هروله " رسيديم !

و همچون گوسفندان ،

همگان به صف ، در كشتارگاه !

دويديم له له زنان !

و براي بوسيدن چكمه جلادان،

مسابقه داديم!

3

نيم قرن تمام،

كودكان ما را گرسنگي دادند

و در پايان روزه؟

پرت نمودند بسوي ما

يك دانه پياز!

4

غرناطه ،

براي بار پنجاهم

از دست اعراب رفت

همانند تاريخ عرب!

ستون هاي استوار روح

 فرو ريخت

همراه شاخه هاي قبيله  و سرودهاي قهرماني

 اشيليه ، و انطاكيه ،

سقوط كرد

و نيز تسليم شد "حيطن"

بدون نبرد ،

و "عموريه " برباد رفت

و "مريم"

بدست جنگ سالاران افتاد

و مردي كه برهاند رمز آسمان را ،

كجاست ؟

از مردانگي خبري نيست !

آخرين محبوبه هاي ما

به دست روميان افتادند ...

پس از چه دفاع كنيم؟

در قصر ما ،

تك "جاريه اي" هم نيست

كه قهوه اي سازد آماده و...

از چه دفاع كنيم پس؟

5

در دستان ما ، "آندلسي" نيست ،

كز آن ما باشد.

همه چيز را دزديدند!

درها و ديوار ها ،

همسران و كودكان،

زيتون و روغن،

و سنگ فرش خيابانها...

عيسي بن مريم را نيز

ربودند،

به آن هنگام كه شيرخواره بود.

ياد و خاطره ليمو،

نعنا و زردآلو را دزديدند

و قنديل هاي مساجد را نيز

6

براي ما

يك كنسرو "ساردين " دادند

كه غزه نام دارد!

با استخواني خشكيده ،

"اريحا" نام

و مسافر خانه اي كه "فلسطين " مي نامند

بدون سقف و ستون !

و ما،

جسدي هستيم ، بدون استخوان

و بدون انگشت دستان!

7

درآنجا ويرانه اي نيست

كه بر آن گريه كنيم

 و امتي ، چگونه بگريد؟

كه گرفته باشند از او ،

8

چشمهايش را

پس از ازدواج پنهاني به "اسلو"

ما ديگر عقيم شديم

ميهني به ما دادند

كوچكتر از يك دانه گندم !

ميهني كه مي توان آن را بلعيد !

بدون نوشيدن آب

همچون قرصهاي آسپيرين!