فهرستي از آثار و كتاب ها

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : در اين فهرست فقط از كتاب ها و نشريه هائي نام برده شده كه استاد در تأليف، ترجمه، تحقيق، جمع آوري، نوشتن مقدمه و توضيحات، و اقدام به نشر آنها، نقش اصلي و تعيين كننده اي داشته است; علاوه بر اين 200 اثر، ده ها كتاب و رساله و نشريه ...

نيم قرن انديشه و جهاد علمي و سياسي

در اين فهرست فقط از كتاب ها و نشريه هائي نام برده شده كه استاد در: تأليف، ترجمه، تحقيق، جمع آوري، نوشتن مقدمه و توضيحات، و اقدام به نشر آنها، نقش اصلي و تعيين كننده اي داشته است; علاوه بر اين 200 اثر، ده ها كتاب و رساله و نشريه ديگر نيز هست كه با مقدمه كوتاه و يا تشويق و همكاري استاد در داخل و خارج، به چاپ رسيده كه در اين فهرست نام آنها نيامده است.
در مورد مجلات و نشريات، فقط از مجلاتي نام برده شده كه باز استاد نقش مستقيم و خاصي در نشر آنها داشته اند و همكاري با مجلات و يا سالنامه هاي: مكتب اسلام، مكتب تشيع، معارف جعفري، سيماي اسلام، صوت الامة، العالم، نور دانش، آشفته، پيكار انديشه، نسل جوان، نداي حق، مسلمين، آئين اسلام، وظيفه، گلستان، آستان قدس، اطلاعات، راه حق (رشت)، استوار (قم)، مهد آزادي (تبريز)، پرتو اسلام و جهان دانش (كرمان) در اين فهرست ذكر نشده است. قم: مركز بررسيهاي اسلامي

فهرست كتاب ها و آثار استاد - تأليف، ترجمه، مقدمه و توضيحات :
1. شرح زندگاني آيت الله سيّد مرتضي خسروشاهي، تأليف، 32 ص، تبريز 1332.
2. سياست حسيني، آيت الله محمدحسين كاشف الغطا، ترجمه و مقدمه، 64 ص، تبريز 1334.
3. توضيح درباره انجيل و مسيح، آيت الله محمدحسين كاشف الغطاء، ترجمه و مقدمه، تبريز 1335.
4. اسلام و دمكراسي، تأليف، 16 ص، 1337، تهران نشر گلستان.
5. شيعه (مذاكرات هانري كربن ...)، سيّد محمدحسين طباطبائي، توضيحات با همكاري: علي احمدي ميانجي، سيّدهادي خسروشاهي، 452 ص، قم 1340.
6. بحثي درباره ماترياليسم و كمونيسم، آيت الله ناصر مكارم شيرازي، به كوشش و مقدمه، 108 ص، قم 1342.
7. اسرائيل عامل امپرياليسم، جلال آل احمد، به كوشش و مقدمه، 32 ص، تهران ـ قم 1342.
8. مجموعه آثار دكتر نخشب، محمد نخشب، به كوشش و مقدمه، 376 ص، قم 1342.
9. دفاع از سيّد جمال الدين حسيني، تأليف، 64 ص، تهران 1343.
10. اسلام + بلاي استعمار، محمدحسين كاشف الغطاء، ترجمه و مقدمه، 72 ص، قم ـ تبريز 1343.
11. واتيكان (و رايش سوم)، دكتر مهدي سمسار، به كوشش و مقدمه، 80 ص، قم 1344.
12. مذهب در اروپا، مهندس بازرگان، به كوشش و مقدمه و توضيحات، تبريز 1344.
13. مسلمانان هند و كشمير، تأليف، 160 ص، تهران 1344.
14. حسّ مذهبي، بعد چهارم روح انساني، مهندس بياني، مقدمه و توضيحات، 96 ص، تبريز - تهران 1346.
15. مبارزات ضداستعماري سيّد جمال الدين اسدآبادي، پرويز لوشاني، مقدمه، 260 ص، قم 1348.
16. اسلام و علم + رساله قضا و قدر، سيّد جمال الدين حسيني اسدآبادي، ترجمه و مقدمه و توضيحات، 174 ص، تبريز 1348.
17. سيستم اقتصادي اسلام، تكميل اضافات و مقدمه، 320 ص، قم 1350.
18. اسلام دين آينده جهان، تأليف،100 ص، قم 1351.
19. داروينيسم، آيت الله جعفر سبحاني، به كوشش و مقدمه، 162 ص، قم 1352.
20. اسلام و هيئت، ج 1، سيّد هبة الدين شهرستاني، ترجمه و مقدمه و توضيحات، 250 ص، قم 1352.
21. اسلام و هيئت، ج 2، سيّد هبة الدين شهرستاني، ترجمه و توضيحات، 250 ص، قم 1352.
22. نبرد اسلام در آفريقا، ج 1، تأليف، 214 ص، قم 1353.
23. نبرد اسلام در آفريقا، ج 2، تأليف، 196 ص، قم 1353.
24. خاطرات صبحي، تأليف: صبحي مهتدي، به كوشش و مقدمه، 334 ص، تبريز و قم 1354.
25. اسنادي درباره بهائيگري از صبحي، مقدمه، 334 ص، قم 1354.(1 )
26. ديدگاه دو رهبر، تأليف، 96 ص، قم 1357.
27. چگونه همه انقلابي شدند؟!، تأليف، 32 ص، قم 1358.
28. انقلاب و تروريسم در ايران، تأليف، چاپ شده به زبان هاي فارسي، انگليسي و ايتاليايي، 180 ص، قم 1359، رم 1361.
29. مسلمانان در جمهوري هاي اسلامي شوروي، تأليف، 44 ص، رم 1362.
30. نگاهي به اسناد سري انگليس، تأليف، 32 ص، رم 1363.
31. محمد در آئينه اسلام، علامه طباطبائي (به زبان انگليسي)، به كوشش، قم 1356، رم 1363.
32. انجيل برنابا (با مقدمه و اسناد به زبان انگليسي)، رم 1364 و قم.
33. عيسي و مريم در قرآن، علامه طباطبائي (به زبان ايتاليايي)، به كوشش و مقدمه، رم 1365.
34. اصول فلسفه و رئاليسم، علامه طباطبائي، به كوشش و مقدمه، 301 ص، قم 1365.
35. اسلام و صلح جهاني، سيّد قطب، ترجمه: سيّدهادي خسروشاهي و زين العابدين قرباني، 248 ص، چاپ پنجم تهران 1368.
36. شناخت آماري جهان اسلام، تأليف، 135 ص، قم 1370.
37. عدالت اجتماعي در اسلام، سيّد قطب، ترجمه و مقدمه و توضيحات: سيّدهادي خسروشاهي و محمدعلي گرامي، 512 ص، چاپ دهم تهران 1370.
38. مجموعه رسائل، علامه طباطبائي، به كوشش، 392 ص، تهران 1370.
39. اسرائيل پايگاه امپرياليسم، تأليف، 160 ص، چاپ دوم قم 1370.
40. ما چه مي گوئيم؟، سيّد قطب، ترجمه و مقدمه، 114 ص، قم ـ چاپ بيست و پنجم تهران 1370.
41. مسئله فلسطين و ماهيت طرح صهيونيسم، راشدالغنوشي، ترجمه و مقدمه، 141 ص، قم 1370.
42. پژوهشي درباره انجيل و مسيح + بررسي انديشه مسيحيت 2+1، آيت الله محمدحسين كاشف الغطاء، ترجمه و مقدمه و توضيحات، 260 ص، چاپ دوازدهم قم 1370.
43. اسلام يا ماركسيسم؟ + افسانه اسلام چپ، دكتر مصطفي محمود، ترجمه و مقدمه، 175 ص، چاپ سوم قم 1370.
44. دو مذهب + كليسا و استعمار، تأليف، 102 ص، چاپ سي ام قم 1370.
45. رسالت تشيع، علامه طباطبائي، توضيحات: علي احمدي و سيّدهادي خسروشاهي، 218 ص، تهران 1371.
46. رسائل في الفلسفه والعرفان، سيّد جمال الدين الحسيني، به كوشش و مقدمه، 215 ص، تهران 1371.
47. تفسير صحيح آيات مشكله قرآن، آيت الله جعفر سبحاني، تقرير و توضيحات، 327 ص، چاپ پنجم، قم 1371.
48. مجموعه مقالات، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، سيّد محمدحسين طباطبائي، به كوشش و توضيحات، 453 ص، تهران 1371.
49. مجموعه مقالات، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، سيّد محمدحسين طباطبائي، به كوشش و توضيحات، 342 ص، تهران 1371.
50. حركت امام خميني و تجديد حيات اسلام، راشدالغنوشي، ترجمه و مقدمه، 120 ص، تهران 1372.
51. مصلح جهاني + مهدي موعود از ديدگاه شيعه و اهل سنت، تأليف، ترجمه و توضيحات، 306 ص، چاپ سوم تهران 1372.
52. رساله اي درباره: مشكاة المصابيح في التعادل والتراجيح، تأليف، 24 ص، قم 1373.
53. امام خميني تنها گزينه، سني و شيعه، مسئله فلسطين، شهيد دكتر فتحي شقاقي، ترجمه و مقدمه، 328 ص، تهران 1375
54. امام موسي صدر (يادواره)، ج 1، به كوشش و مقدمه، 552 ص، قم 1375.
55. زندگي و مبارزات سيّد جمال الدين اسدآبادي 3+2+1، لطف الله جمالي، صفات الله جمالي، سيّدحسن تقي زاده، به كوشش و مقدمه و توضيحات، 336 ص، قم 1379.
56. العروة الوثقي، سيّد جمال الدين حسيني ـ محمد عبده، مقدمه و تحقيق، 516 ص، تهران 1379.
57. ضياء الخافقين، سيّد جمال الدين الحسيني، مقدمه و تحقيق، 264 ص، تهران 1379.
58. نامه ها و اسناد سياسي و تاريخي، سيّد جمال الدين اسدآبادي، به كوشش، مقدمه و تحقيق، 319 ص، قم 1379.
59. الرسائل والمقالات، سيّد جمال الدين الحسيني، به كوشش، مقدمه و تحقيق، 240 ص، تهران 1379.
60. مجموعه رسائل و مقالات فارسي، سيّد جمال الدين اسدآبادي، به كوشش، مقدمه و تحقيق، 328 ص، تهران 1379.
61. انتقام - نشريه مخفي حوزه علميه قم -، محمدتقي مصباح يزدي، به كوشش و مقدمه، 180 ص، تهران 1379.
62. بعثت - نشريه مخفي حوزه علميه قم -، اكبر هاشمي رفسنجاني، سيّدهادي خسروشاهي، علي حجتي كرماني، سيّد محمود دعائي، 322 ص، قم 1379.
63. انسان، ماديگري و اسلام، محمد قطب، ترجمه و مقدمه، 416 ص، چاپ چهارم تهران 1379.
64. امام علي و حقوق بشر، ج 1، جرج جرداق، ترجمه و مقدمه و توضيحات، تعداد صفحات 495 ـ 1، چاپ دهم، تهران 1379.
65. امام علي و انقلاب فرانسه، ج 2، جرق جرداق، ترجمه و توضيحات، تعداد صفحات 1015 ـ 507، تهران 1379.
66. امام علي و سقراط، ج 3، جرج جرداق، ترجمه و توضيحات، تعداد صفحات 1513 ـ 1029، تهران 1379.
67. امام علي و عصر او، ج 4، جرج جرداق، ترجمه و توضيحات، تعداد صفحات 1984 ـ 1527، تهران 1379.
68. امام علي و قوميت عربي، ج 5، جرج جرداق، ترجمه و توضيحات، تعداد صفحات 2410 ـ 1997، تهران 1379.
69. اسناد وزارت خارجه انگليس درباره سيّد، به كوشش، مقدمه و تحقيق، 441 ص، قم 1379.
70. واتيكان، دنياي اسلام و غرب، تأليف، 336 ص،تهران 1380.
71. مفخر شرق سيّد جمال الدين اسدآبادي و اقبال لاهوري، سيّد غلامرضا سعيدي، به كوشش و مقدمه، 548 ص، تهران 1380.
72. ميزگرد تقريب بين مذاهب اسلامي، تأليف و مقدمه، 176 ص، تهران 1380.
73. سيّد جمال الدين و بيداري مشرق زمين، سيّد محمد محيط طباطبائي، مقدمه و توضيحات، 352 ص، قم 1380.
74. نبرد اسلام در امريكا، تأليف، انتشارات نسل جوان، چاپ دوم قم.
75. شيعه چه مي گويد؟، مهدي سراج انصاري، مقدمه و ويرايش، تبريز و قم، چاپ سوم.
76. نبرد با بي ديني، حاج سراج انصاري، به كوشش و مقدمه.
77. مهرداد اوستا (يادواره)، به كوشش و مقدمه، 392 ص.
78. امام علي(عليه السلام) (يك جلدي)، جرج جرداق، مقدمه و ترجمه و توضيحات، 600 ص، قم 1386.
79. يادواره ها، تأليف، 400 ص (آماده چاپ).
80. اسناد ساواك درباره استاد: سيّدهادي خسروشاهي، 400 ص.
81. علماي آذربايجان و تاريخ خاندان، تأليف و تحقيق، 500 ص.
82. زندگي و مبارزات شيخ محمد خياباني، تأليف، 200 ص (در حال ويرايش).
83. نگاهي به تاريخ انقلاب اسلامي، تأليف، 200 ص (در حال تكميل).
84. مصر، نگاهي از درون، تأليف، 500 ص (در حال ويرايش).
85. مجموعه اي از مقالات منتشر شده در مجلات و جرائد (2+1)، سيّدهادي خسروشاهي، 600 ص (آماده چاپ).
86. كتابشناسي توصيفي سيّد جمال الدين اسدآبادي، تأليف و ترجمه، 200 ص.
87. مصاحبه ها، - با جرائد داخل و خارج -، 400 ص.
88. يادداشت هاي سفر (سفر حج، اروپا، الجزائر و..)، 200 ص.
89. يادواره امام موسي صدر، ج 2، تأليف، 500 ص (آماده چاپ).
90. آيه هاي شيطاني ـ نخستين بحث هاي منتشرشده در روزنامه اطلاعات (آماده چاپ مستقل).
91. يادگار ماندگار روزگار (ج 1و 2) خاطرات تاريخي - سياسي استاد، 800 ص، در حال تدوين.
92. ثقة الاسلام، شهيد نامدار عاشورا، تأليف و تحقيق.
93. دين و دولت، جابر رزق، ترجمه: محمدجواد حجتي كرماني، مقدمه و مؤخره، مؤسسه اطلاعات 1385.
94. شيعه و سُني، غوغاي ساختگي، شهيد فتحي شقاقي، ترجمه و مقدمه، تهران 1386.
95. تروريسم چه باشكوه و زيبا، مجموعه اي از اشعار سياسي نزار قبّاني، ترجمه و توضيحات، چاپ اول: روزنامه اطلاعات، چاپ دوم، 150 ص (آماده چاپ).
96. شناخت واتيكان از درون، مجموعه اي از اطلاعات فرهنگي، هنري، تاريخي و سياسي درباره واتيكان، تأليف، 400 ص (آماده ويرايش).
97. تبشير در خليج فارس، بحثي گويا درباره اهداف تبشير مسيحيگري در بلاد اسلامي - عربي، بهويژه منطقه خليج فارس، تأليف، 120 ص (آماده چاپ).
98. نگاهي به مسيحيت و كتب مقدسه، بررسي تاريخ مسيحيگري و كتب مقدسه آن، تأليف و ترجمه و تحقيق، 160 ص (آماده چاپ).
99. خاطراتي از سفارت واتيكان، مجموعه اي از نتايج پنج سال اقامت در ايتاليا: خاطرات و ديدارها و مقالات و مصاحبه ها، منتشره به زبان ايتاليايي (در حال تكميل و تدوين).
100. خاطراتي از سفارت مصر، مجموعه اي از آثار سه سال اقامت در مصر... (در حال تكميل و تدوين).
 
كتاب هاي ويژه نوجوانان :
1. زندگاني محمد(صلي الله عليه وآله) 20 داستان كوتاه تأليف: عبدالتواب يوسف، ترجمه سيّدهادي خسروشاهي، ج 1 و 2، 180 ص، قم 1386 (چاپ اول در مجله پيام شادي).
2. پيروزمندان: زندگي و مبارزات «طارق» فاتح اندلس، 106 ص، قم 1355، نشر: نسل جوان.
3. شير خودخواه و خرگوش باهوش (داستاني از مثنوي مولوي)، 28 ص، قم 1365، دفتر نشر تهران.
4. سفر به سوي ماه، ايهاب الازهري، ترجمه سيّدهادي خسروشاهي، 32 ص، چاپ پانزدهم تهران 1365، دفتر نشر تهران.
5. سرزمين طلا (شامل 4 داستان كوتاه)، 32 ص، قم 1354، نشر شفق.
6. موش پُرحرف (شامل سه داستان كوتاه)، 32 ص، قم 1354، نشر شفق.
 
كتاب هايي به زبان عربي :
1. معني حديث الغدير، تأليف آيت الله سيّدمرتضي خسروشاهي، مقدمه و تحقيق از سيّدهادي خسروشاهي، 192 ص، چاپ دوم قم 1356، چاپ سوم: بوستان كتاب 1386.
2. نثارات الكواكب علي خيارات المكاسب، (فقه)، تأليف آيت الله سيّدمرتضي خسروشاهي، مقدمه و تحقيق از سيّدهادي خسروشاهي، 408 ص، قم 1369.
3. العوده الي القران، تأليف، 32 ص، چاپ رم - ايتاليا 1360.
4. جمال الدين الحسيني، حياته و نضاله، تأليف، 64 ص، رم 1364.
5. آراء في الدين و السياسة، عمر التلمساني، تأليف، 48 ص، چاپرم 1364.
6. الشيعه والسنّه، ضبحه مفتعله، فتحي شقاقي، به كوشش و مقدمه، 56 ص، رم 1362، چاپ پنجم تهران 1386.
7. الثوره الاسلاميه والامبريالية العالميه، تأليف، 200 ص، چاپرم 1362.
8. قصة الحزب الشيوعي الايراني، 40 ص، چاپ رم 1382.
9. عبدالله بن سبا بين الواقع والخيال، 160 ص، چاپ اول قاهره 1382، چاپ دوم تهران 1385، 140 ص.
10. حقيقه علاقه عبدالناصر بالثوره الاسلاميه في ايران، تأليف، 208 ص، قاهره 1382.
11. اهل البيت في مصر، اعداد و تقديم: سيّدهادي خسروشاهي، چاپ اول و دوم قاهره 1382، چاپ سوم تهران 1385، 520 ص.
12. دراسات اسلاميه(مجموعه مقالات)، سيّدهادي خسروشاهي، 500 ص، قم 1383 (آماده چاپ).
13. مع الصحافة المصريه، - مجموعه مصاحبه ها به عربي در مصر -، 200 ص (آماده چاپ).
14. شرح نهج البلاغه، شيخ محمد عبده، با مقدمه و توضيحات در قطع بزرگ، 620 ص، قاهره مكتبه الشروق، 2002 م.
15. قصة التقريب، امه واحده. محمدتقي القمي، مقدمه و توضيحات و ملحقات، 500 ص، قم 1386.
16. عقيدتنا، آيت الله ناصر مكارم شيرازي، به كوشش و مقدمه، دارالهدف، قاهره 1382 م.
17. وحدة العالم العربي ـ الاسلامي، بين النظرية و الواقع، 120 ص (آماده چاپ).
 
مجموعه حركت هاي اسلامي معاصر ـ تاريخ، انديشه، رهبري ـ  :
1. فدائيان اسلام: تاريخ و انديشه، سيّد مجتبي نواب صفوي، سيّدهادي خسروشاهي، 331 ص، تهران 1375.
2. اخوان المسلمين بزرگ ترين حركت اسلامي معاصر، دكتر اسحق موسي الحسيني، ترجمه و مقدمه، تهران 1377.
3. حركت اسلامي فلسطين ج 1، (تاريخ)، تأليف، 264 ص، تهران 1375.
4. جهاد اسلامي، (انديشه)، دكتر فتحي شقاقي، ترجمه، 328 ص، تهران 1376.
5. مسائل نهضت هاي اسلامي ج 1، دكتر كليم صديقي، ترجمه و مقدمه، 224 ص، تهران 1384.
6. نهضت هاي اسلامي و انقلاب اسلامي ايران، ج 2، دكتر كليم صديقي، ترجمه و مقدمه، 212 ص، تهران 1375.
7. حركت اسلامي لبنان، تاريخ و انديشه (آماده چاپ).
8. حركت اسلامي سودان، تاريخ و انديشه: حسن الترابي، تأليف (آماده چاپ).
9. اخوان المسلمين، ج 1، تاريخ و انديشه، دكتر ريچارد ميشل، ترجمه و توضيحات، چاپ دفتر مطالعات سياسي، تهران 1386.
10. اخوان المسلمين، ج 2، تاريخ و انديشه، دكتر ريچارد ميشل، ترجمه و مقدمه (آماده چاپ).
11. نهضت هاي اسلامي افغانستان، ج 1، چاپ دفتر مطالعات سياسي، 229 ص، تهران 1370.
12. نهضت هاي اسلامي افغانستان، ج 2، انديشه (آماده چاپ).
13. حركت هاي اسلامي فلسطين، ج 2، انتفاضه (آماده چاپ).
14. حركت اسلامي (نهضت) در تونس، تاريخ و انديشه، تأليف (آماده چاپ).
15. حركت اسلامي در تركيه (در حال تكميل).
16. حركت اسلامي الجزاير، ج 1، 208 ص، تهران 1380.
17. جماعت اسلامي پاكستان.
18. يادواره شهيد نواب صفوي، تأليف، 400 ص، تهران 1384، چاپ اول مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ دوم مؤسسه اطلاعات 1386.
19. حزب الدعوة الاسلامية، (تاريخ، انديشه، حزب و رهبري) شهيد محمدباقر صدر.
20. جنبش ملت اسلام در آمريكا، تاريخ و انديشه، تأليف، چاپ اول قم، نشر نسل جوان، تاريخ 1345.
 
مجموعه آثار علامه طباطبائي (به زبان فارسي) :
1. قران در اسلام، استاد علامه طباطبائي، به كوشش و مقدمه، 200 ص.
2. شيعه در اسلام، استاد علامه طباطبائي، 200 ص.
3. شيعه (مجموعه مذاكرات هانري كربن)، استاد علامه طباطبائي، مقدمه و توضيحات: علي احمدي ميانجي و سيّدهادي خسروشاهي، 488 ص.
4. رسالت تشيع در دنياي امروز، استاد علامه طباطبائي، مقدمه و توضيحات: علي احمدي ميانجي و سيّدهادي خسروشاهي، 256 ص.
5. بررسيهاي اسلامي، ج 1، استاد علامه طباطبائي، به كوشش و مقدمه، 424 ص.
6. بررسيهاي اسلامي (مجموعه مقالات)،ج 2، استاد علامه طباطبائي، به كوشش و مقدمه، 468 ص.
7. تعاليم اسلام به ضميمه اسلام و اجتماع، استاد علامه طباطبائي، به كوشش و مقدمه، 400 ص.
8. اصول فلسفه رئالسيم، استاد علامه طباطبائي، مقدمه، 380 ص.
9. سنت هاي پيامبر(صلي الله عليه وآله)، استاد علامه طباطبائي، ترجمه محمدهادي فقهي، 200 ص (با ويرايش جديد).
10. مجموعه رسائل، ج 1، استاد علامه طباطبائي، به كوشش و مقدمه، 300 ص.
11. مجموعه رسائل، ج 2، استاد علامه طباطبائي، به كوشش و مقدمه، 300 ص.
12. آغاز فلسفه - بداية الحكمه -، استاد علامه طباطبائي، ترجمه: محمدعلي گرامي - با توضيحات - 300 ص.
13. انسان از آغاز تا انجام، استاد علامه طباطبائي، ترجمه: صادق لاريجاني، 450 ص.
14. رسائل توحيدي، استاد علامه طباطبائي، ترجمه: علي شيرواني، 450 ص.
15. انجام فلسفه - نهاية الحكمه، استاد علامه طباطبائي، ترجمه: دكتر مهدي تدين، 500 ص.
16. مستدركات، شامل: نامه ها، تقريض ها، اشعار و عكس ها، 200 ص.
17. رساله لب اللباب، تعليقات بر بحارالانوار، جبر و تفويض، 200 ص .
 
مجموعه آثار جمال الدين الحسيني (چاپ قم و قاهره) :
1. العروة الوثقي، سيّد جمال الدين و شيخ محمد عبده، به كوشش و مقدمه سيّدهادي خسروشاهي، 1423 هـ . ق، 500 ص، چاپ قاهره، مكتبة الشروق.
2. رسائل في الفلسفه و العرفان، سيّد جمال الدين و شيخ محمد عبده، مقدمه و تحقيق، 1423 هـ . ق، 212 ص.
3. الرسائل والمقالات، سيّد جمال الدين و محمد عبده، 1423 هـ . ق، 336 ص.
4. ضياء الخافقين، سيّد جمال الدين و همكاران، به كوشش و مقدمه، 1423 هـ . ق، 264 ص.
5. تاريخ اجمالي ايران و تتمة البيان في تاريخ الافغان، سيّد جمال الدين، به كوشش و مقدمه، 1423 هـ . ق، 250 ص.
6. خاطرات الافغاني، محمد باشا المخزومي، به كوشش و مقدمه، 1423 هـ . ق، 374 ص.
7. التعليقات علي شرح العقائد العضديه، سيّد جمال الدين اسدآبادي و شيخ محمد عبده، به كوشش و مقدمه، 1423 هـ . ق، 516 ص.
8. نامه ها و اسناد سياسي، تاريخي(فارسي)، سيّد جمال الدين، مقدمه و تحقيق، 1423 هـ . ق، 320 ص.
9. مجموعه رسائل و مقالات (فارسي)، سيد جمال الدين، مقدمه و تحقيق، 1423 هـ . ق، 328 ص.
10. مستدركات و متفرقات سيد جمال الدين (شامل، مقالات، مصاحبه ها)، به كوشش، مقدمه و تحقيق، 200 ص (آماده چاپ).
 
مجموعه اسناد انقلاب اسلامي :
1. بعثت، ماهنامه مخفي دانشجويان حوزه علميه قم: اكبر هاشمي رفسنجاني، سيدهادي خسروشاهي، علي حجتي كرماني، سيد محمود دعايي، به كوشش و مقدمه، چاپ قم 1379.
2. انتقام، دومين نشريه مخفي حوزه علميه قم، محمدتقي مصباح يزدي، به كوشش و مقدمه، قم 1379.
3. مجموعه اعلاميه هاي علما و فضلا و طلاب حوزه علميه قم، از سال 1332 تا پيروزي انقلاب اسلامي(ج 1) شامل بيش از 350 اعلاميه، 400 ص (آماده چاپ).
4. مجموعه اعلاميه هاي علما و فضلا و طلاب حوزه علميه قم از سال 1332 تا پيروزي انقلاب اسلامي(ج2)شامل بيش از350اعلاميه،400ص(آماده چاپ).
5 تا 15- مجموعه كامل اعلاميه هاي مراجع حوزه علميه قم و نجف و مشهد و علماي بزرگ اصفهان، تبريز، شيراز و ديگر بلاد ايران ... و اعلاميه متفرقه گروه ها و سازمان هاي اسلامي و ملي ...(2 )

چند نمونه از كتاب هائي كه به زبان هاي ديگر زير نظر استاد در اروپا منتشر شده است :
1. ترجمه نهج البلاغه به انگليسي، به كوشش و مقدمه سيدهادي خسروشاهي، 720 ص، قم - رم - لندن.(اين ترجمه تاكنون 15 بار چاپ شده است).
2. ترجمه نهج البلاغه به ايتاليايي، آنجلو ترينسوني، 308 ص، رم - ايتاليا.
3. ترجمه قرآن مجيد به انگليسي، از آرتور آربري، چاپ قم 1353.
4. قرآن مجيد به انگليسي، ترجمه شاكر، به كوشش و مقدمه، قم و رم 1363.
5. قرآن مجيد به ايتاليايي، ترجمه آنجلو ترينسوني، رم 1364.
6. قرآن مجيد به آلماني، چاپ قم 1352.
7. زندگاني محمد،(انگليسي) محمدحسين هيكل، به كوشش و مقدمه، قم1354، تهران 1385.
8. پيامبر، (انگليسي) زين العابدين رهنما، ترجمه الول ساتن، رم - ايتاليا، تهران 1358.
9. اسلام شناخته نشده، (انگليسي) محمد قطب، ايران و ايتاليا.
10. محمد در آينه اسلام، علامه طباطبائي، ايران و ايتاليا.
11. اصل الشيعه، علامه كاشف الغطا، - به انگليسي - به كوشش و مقدمه، چاپ قم و رم.
 
سردبيري و تأسيس و نشر مجلّات :
1. مجموعه حكمت (ماهانه) صاحب امتياز فخرالدين برقعي، چاپ قم، سردبيري: دو سال: 1337 و 1338.
2. مجله پيام شادي، نخستين نشريه اسلامي، چاپ قم (براي كودكان)، سردبيري: 2 سال.
3. نسل نو، ماهنامه دارالتبليغ براي جوانان، چاپ قم (براي نسل جوان)، سردبيري: 2 سال.
4. فصلنامه الهادي، به عربي (نشريه دارالتبليغ قم) سردبيري: 2 سال.
5. تأسيس و نشر مجله پيام انقلاب اسلامي ايران ( il messagiorivoluzionedella islamica )، فصلنامه، به ايتاليايي، چاپ رم - ايتاليا، به مدت يك سال (4 شماره)، مركز فرهنگي اسلامي اروپا.
6. تأسيس و نشر مجله: براي يك دنياي نو (per un mondo novo )، به ايتاليايي، چاپ رم - ايتاليا، به مدت دو سال، مركز فرهنگي اسلامي اروپا.
7. پيك انقلاب اسلامي، ماهنامه فارسي، چاپ رم - ايتاليا، سال اول 6 شماره، سال دوم 12 شماره، ناشر: مركز فرهنگي اسلامي اروپا، رم - ايتاليا، 1362.
8. تأسيس و ثبت رسمي مؤسسه گلسرخ در لندن (Proud Rose LTD) و با همكاري دكتر علي پايا و نشر مجله هفتگي «العالم» از لندن (به زبان عربي)، به مدت 15 سال، و دو ماهنامه به زبان انگليسي، به نام هاي: «افريكن ايونتس» و «انكوآري» با هزينه وزارت ارشاد اسلامي.
9. تأسيس و نشر فصلنامه «تاريخ و فرهنگ معاصر»، از مركز بررسيهاي اسلامي قم، شش سال، جمعاً 24 شماره، در 5800 صفحه (صاحب امتياز و سردبير) سيدهادي خسروشاهي.
10. تأسيس و سردبيري مجله صوت الامه، به عربي، ماهنامه مركز تبليغات جهاني اسلام، (پس از پيروزي انقلاب اسلامي) سال اول 12 شماره، چاپ تهران 1358.
11. ماهنامه «بعثت»، نشريه مركز بررسيهاي اسلامي، شماره 1 و2، قم 1356 (از اين ماهنامه متأسفانه فقط دو شماره انتشار يافته است).
12. تأسيس و نشر هفته نامه «بعثت»، نخستين روزنامه قم پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به مدت 28 سال، كه هنوز ادامه دارد... (تاكنون 1350 شماره از آن منتشر شده است)، هر دو هفته 8 تا 16 صفحه.
يادآوري: همكاري با 24 مجله و هفته نامه ديگر، چاپ قم و تهران و رشت و تبريز و مشهد و كرمان - كه در مقدمه اين فهرست به آنها اشاره شد -، در اينجا تكرار نشده است.
يادآوري : مجموعه آثار در فهرست هاي ذكر شده پيشين، بالغ بر 230 اثر مي شود كه با كسر چند اثر كه به علت ضرورت، نام آنها به طور مكرر ذكر شده است، مجموعه آثار منتشر شده توسط استاد بالغ بر 200 جلد مي شود كه بعضي از آنها در 32 صفحه و بعضي ديگر مانند دوره امام علي(عليه السلام)بالغ بر 2400 صفحه و دوره آثار سيد جمال الدين الحسيني بالغ بر 3000 صفحه، و مجموعه آثار علامه طباطبائي حدود 5000 صفحه و دوره فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر بالغ بر 5800 صفحه، منتشر شده است.
لازم به يادآوري است كه مجموع نشريات و آثاري كه در ايتاليا و در مدت پنج سال اقامت استاد در آن كشور، به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در واتيكان به زبان هاي: ايتاليايي، عربي، انگليسي، فرانسه و فارسي منتشر شده ـ اعم از كتاب و نشريه و مجله ـ طبق فهرست چاپ شده در رم - ايتاليا 162 نشريه و كتاب است كه فقط اسامي بعضي از آنها در اين فهرست ذكر شده است.
... مجموعه آثاري كه در مصر ـ قاهره ـ و در مدت اقامت سه ساله به عنوان رئيس هيئت سياسي و نمايندگي جمهوري اسلامي ايران، در اين كشور، توسط استاد تأليف، تهيه و يا به كوشش و مقدمه ايشان درباره مسائل اجتماعي، سياسي و درباره تشيع و اهل بيت منتشر شده است، حدود 45 كتاب و رساله و نشريه مي باشد كه فقط اسامي بعضي از آنها در اين فهرست ذكر شده است.
----------------------------------------------------------------
1. دو كتاب «خاطرات صبحي» و «اسنادي درباره بهائيگري» اخيراً - 1386 - با مقدمه اي جديد از استاد در 520 صفحه از طرف مركز اسناد انقلاب اسلامي در تهران، تجديد چاپ شده است.
2. اين مجموعه شامل كامل ترين اسناد و اعلاميه هاي مراجع تقليد قم، نجف، مشهد و علماي بلاد، فضلا و طلاب و احزاب و سازمان هاي سياسي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي است و شامل نام اغلب نهادها و نويسندگان اعلاميه ها و بيانيه ها است و جمعاً در 15 جلد منتشر خواهد شد (جلد 1 و 2 منتشر شده است و جلد 3 و 4 آماده چاپ است).